.

belko-950x200.jpg

Szünidei gyermekétkeztetés - 2018 nyár

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt   pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város Önkormányzat honlapján (www.belapatfalva.hu) , illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

A kitöltött nyomtatványokat 2018. június 13-ig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

A nyári szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Nyári szünidei gyermekétkezetést biztosít a települési önkormányzat a Gyvt. 67/A.§. alapján – hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (a bölcsődés kortól 18. életévük betöltéséig)  részére  a nyári szünidőben:

  • A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon az iskolás és az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek részére 2018. június 18. napjától 2018. augusztus 15. napjáig (43 munkanap)
  • A bölcsőde és óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon az óvodai ellátást igénybevevők részére 2018. augusztus 13. és 2018. augusztus 31. között (14 munkanap)

Az étkeztetés helyszíne:

  • június 18-tól 2018. augusztus 10-ig: Bélapátfalvai Napközi Otthonos Konyha, (Bélapátfalva, IV. Béla út 35.)
  • augusztus 13-tól 2018. augusztus 31-ig: külső szolgáltatás igénybevétele (ennek helyéről és módjáról később kapnak részletesebb tájékoztatást a szolgáltatást igénybevevők)

Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére, melyet 11.30 óra és 12.30 között tehetnek meg. Elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre. Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 Bélapátfalva, 2018. június 01.

Dudásné dr. Géczi Erika

jegyző